Nadační fond Amadeus

Cílem nadačního fondu je zejména rozvoj duchovních hodnot a dalších humanitárních cílů, posílení autority školy a vzájemného vztahu mezi školou a rodinou.

Nadační fond spolupracuje s profesionálními kulturními institucemi, napomáhá Základní umělecké škole při získávání sponzorů a finančně podporuje školu při snaze o zkvalitnění výuky a výchovy žáků.

Nadační fond získává prostředky formou příspěvků od rodičů a darů od fyzických i právnických osob. Prostředky fondu jsou využívány ke zlepšování situace v oblasti materiálního vybavení školy a zabezpečení kvalitní výuky ve všech oblastech činnosti umělecké školy, na úhradu pronájmu koncertních sálů, divadel a výstavních síní. Nemalá část prostředků bývá věnována na dárky pro žáky účinkující na koncertech a pro absolventy všech oborů výuky. Dále nadační fond hradí žákům startovné a cestovné na soutěžích.

Správní rada nadačního fondu AMADEUS děkuje všem rodičům a příznivcům školy za veškerou finanční pomoc, díky které je výuka na Základní umělecké škole Františka Jílka na vysoké úrovni a rovněž je možná prezentace žáků na veřejnosti a jejich účast na tuzemských i zahraničních soutěžích.

Číslo bankovního účtu, kam mohou dárci přispívat:  27-6667410267/0100 účet je veden u Komerční banky.

Na vyžádání je možné vystavit potvrzení o poskytnutí daru pro odečet z daní. 
Žádosti posílejte na email ludmila.kilianova@zusjilka.cz.