O talentové zkoušce

Z talentové zkoušky není třeba mít žádný strach. Její skladba a rozsah jsou přizpůsobeny věku uchazeče o studium. Naši pedagogové jsou tu od toho, aby pomohli k nejlepšímu výkonu a budou uchazečům maximálně nápomocni.

Hudební obor:

A. Zpěv písně
Uchazeč zazpívá libovolnou lidovou píseň.
B. Intonační a sluchové předpoklady
Zazpívání tónů předehraných pedagogem, rozpoznání směru melodie, určení vyššího a nižšího tónu, rozlišení veselého a smutného akordu atd.
C. Rytmické předpoklady
Schopnost zopakovat vytleskáním rytmické modely předvedené pedagogem.
D. Ostatní předpoklady sledující vývoj kognitivních funkcí a fyzických dispozic
Vývoj motoriky pro daný nástroj, tělesné předpoklady, věk, reakce na pokyny pedagoga, sociální zralost, udržení pozornosti atd.

Doplňující informace:
– Uchazeči o studium v hudebním oboru musí mít minimálně 5 let k 1. září.
– Jednotlivé předpoklady (A – C) jsou bodovány komisí, na základě získaných bodů bude stanoveno pořadí pro přijetí. Bod D je pouze doplňkový, ale bude k němu při rozhodování o přijetí přihlíženo.
– Pokud již uchazeč částečně ovládá hru na zvolený nástroj, může ho vzít s sebou a zahrát libovolnou skladbu.
– Talentovou zkoušku musí vykonat i žák, který žádá o přestup z jiné ZUŠ. Uchazeč předvede rozsah učiva ze stávající ZUŠ.

Výtvarný obor:

A. Domácí práce
K talentové zkoušce je nutno přinést domácí práce (maximálně 5 prací).
B. Výtvarné předpoklady – kresebné zadání odpovídající věku uchazeče
Výtvarný talent, zralost výtvarného projevu, osobitý přístup atd.
C. Ostatní předpoklady sledující vývoj kognitivních funkcí
Samostatnost, schopnost koncentrace, sociální zralost uchazeče, zájem o obor atd.

Doplňující informace:
– Uchazeči o studium ve výtvarném oboru musí mít minimálně 5 let k 1. září. Pro čtyřleté uchazeče je možné přijetí do výtvarného kurzu.
– Jednotlivé předpoklady jsou bodovány komisí, na základě získaných bodů bude stanoveno pořadí pro přijetí.
– Talentovou zkoušku musí vykonat i žák, který žádá o přestup z jiné ZUŠ. Takový uchazeč přinese s sebou práce v počtu min. 10 kusů.

Literárně dramatický obor:

A. Řečové předpoklady – připravený text, četba textu (od 2. třídy ZŠ)
Komunikační dovednosti, artikulace bez zjevných řečových vad, přirozenost atd.
B. Dramatické předpoklady – herecká etuda
Improvizační schopnosti, kreativita, představivost, spontánní pohyb v prostoru, pohybové nadání atd.
C. Ostatní předpoklady sledující vývoj kognitivních funkcí a fyzických dispozic
Sociální zralost, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor atd.

Doplňující informace:
– Uchazeči o studium v literárně-dramatickém oboru musí mít minimálně 5 let k 1. září. Přijímáme však především žáky od 8 let.
– Jednotlivé předpoklady jsou bodovány komisí, na základě získaných bodů bude stanoveno pořadí pro přijetí.
– Talentovou zkoušku musí vykonat i žák, který žádá o přestup z jiné ZUŠ.

Taneční obor:

A. Taneční předpoklady
Pohybové dovednosti a fyzické předpoklady, obratnost a pohybová koordinovanost, taneční projev.
B. Hudební předpoklady
Rytmické a hudební cítění, improvizace na dané téma při hudebním doprovodu.
C. Ostatní předpoklady sledující vývoj kognitivních funkcí a fyzických dispozic
Sociální zralost, samostatnost atd.

Doplňující informace:
– K talentový zkouškám je nutné přijít ve sportovním oděvu.
– Do tanečního oboru přijímáme uchazeče od 4 let do přípravného tanečního kurzu a od 5 let do přípravného tanečního studia ZUŠ.
– Jednotlivé předpoklady jsou bodovány komisí, na základě získaných bodů bude stanoveno pořadí pro přijetí.
– Talentovou zkoušku musí vykonat i žák, který žádá o přestup z jiné ZUŠ.